ประสบการณ์และเส้นทางการเรียนรู้ของเยาวชน รุ่นที่ 1 และ 3