รายชื่อผลงานที่ยืนยันการเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop1)

เยาวชนโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560
ผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ และได้ทำการยืนยันการเข้าร่วม
"การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop1)
และพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน " [คลิก]
ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี สามารถเข้าดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่นี่ [คลิก]
 ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดของการเตรียมตัวเข้าอบรมฯ ได้ที่นี่ [คลิก]
พร้อมกันนี้ให้ทุกๆ ผลงาน เตรียมข้อเสนอการพัฒนาต่อยอดผลงานมาในวันเข้าร่วมอบรมฯ ด้วย
สามารถดูรายละเอียดรูปแบบของข้อเสนอได้ที่นี่ ข้อ 3 ในหน้า "ข้อกำหนดของการเข้าร่วมโครงการ"
โดยเตรียมมาในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯ
ได้ทาง เว็บไซต์หลักของโครงการฯ หรือทาง Facebook ของโครงการฯ นะครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดงานครับ ***
รายชื่อผลงานที่ยืนยันการเข้าร่วมค่ายอบรมฯ Workshop1

ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2560

โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

No. รหัสโครงการต่อกล้าฯ ผลงานจากโครงการ รหัสโครงการ โครงการ สถาบันการศึกษา จังหวัด หนังสือเชิญ

1 TK5001 NSC 2017 19p11i0178 การพัฒนาตู้เกมอาเขตด้วย Raspberry Pi มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ บุรีรัมย์


2 TK5002 NSC 2017 19p11s0113 เกมแอพลิเคชั่นสำหรับบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลผู้เล่นเกมในด้านจริยธรรม (สกัล เซอร์แวนด์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา

3 TK5003 NSC 2017 19p12c0326 แบบจำลองจุดฝังเข็มเพื่อการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

4 TK5010 NSC 2017 19p14c0490 แพลตฟอร์มสำหรับสร้างต้นแบบระบบสมองกลฝังตัวแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้หลักการของเครื่องสถานะจำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

5 TK5012 NSC 2017 19p15c0239 ระบบค้นหาตำแหน่งผู้ประสบภัยด้วยสมาร์ทโฟนโดยปราศจากกระบบโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

6 TK5013 NSC 2017 19p21c0289 เป็นหนึ่ง โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

7 TK5014 NSC 2017 19p21e0016 กระต่ายซ่า ป่าสะเทือน โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง

8 TK5015 NSC 2017 19p21n0090 แตกต่างหนึ่งเดียวกัน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

9 TK5016 NSC 2017 19p21w0018 ลองผิดลองถูก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

10 TK5017 NSC 2017 19p22e0047 หรรษา มหานคร โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง

11 TK5018 NSC 2017 19p23n0036 Doctor+ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

12 TK5019 NSC 2017 19p23w0001 แอปพลิเคชันแจ้งเตือนเสียงรอบข้าง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

13 TK5020 NSC 2017 19p23w0047 การสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค Deep Learning เพื่อระบุพันธุ์กล้วยไม้ไทยจากภาพถ่าย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

14 TK5022 NSC 2017 19p33c0485 ของเล่นโต้ตอบอัตโนมัติสำหรับเด็กพิการทางสายตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

15 TK5024 YSC 2017 Y19ICSC244 กล่องเห็ดอัจฉริยะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต (โครงการ วมว. มธ.-สกร.) ปทุมธานี

16 TK5025 YSC 2017 y19tens097 เครื่องเก็บน้ำยางสะพายหลัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

17 TK5026 YSC 2017 y19tenu025 เครื่องเก็บข้าวตากลาน(ปูน) โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร

18 TK5029 YSC 2017 Y19TPLI031 ประสิทธิภาพของนาโนซิลเวอร์เจลจากสารสกัดนมราชสีห์ต่อการรักษาโรคขาแดงในกบ โรงเรียนมัญจาศึกษา ขอนแก่น

19 TK5031 YECC 2017 YECC1610 ชุดเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับด้วยตัวตรวจจับแรงกด FSR (surveillance kit for patients with pressure ulcers) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นครราชสีมา

20 TK5032 YECC 2017 YECC1618 ระบบให้บริการใช้ไฟฟ้าในร้านกาแฟ (The system provides electric power in the cafe) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่

21 TK5033 YECC 2017 YECC1612 ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับรถเข็นไฟฟ้า (Automatic Control System for Electric Wheelchairs) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นครราชสีมา

22 TK5034 NSC 2017 19p11n0038 อภินิหารสงครามตัวเลข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

23 TK5035 NSC 2017 19p14c0371 ระบบเฝ้าระวังและวิเคราะห์มลพิษทางอากาศภายในอาคารแบบทันที (A Real-time Monitoring System for Indoor Air Quality Analytics) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร

24 TK5037 NSC 2017 19p22c0294 กำเนิดเจ้าเรขาคณิต โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

25 TK5038 NSC 2017 19p23e0049 ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนด้วย raspberry Pi โดยอาศัยหลักการตรวจวิเคราะห์ใบหน้า