หนังสือ ต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 5

เส้นทางการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงของเยาวชนต่อกล้าให้เติบใหญ่ 

จากการพัฒนาผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ผู้ใช้จริง

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุก ๆ ด้าน การเตรียมกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นเป็นสิ่งที่ต้องเร่งทำ ซึ่งโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ถือเป็นภารกิจหลักที่เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้

โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ เกิดขึ้นโดยมุ่งหวังให้โครงการฯ เป็นพื้นที่ (Platform) ในการบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ (Character Building) ให้มีทักษะการเรียนรู้และคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม (Creativity & Innovation) มีทักษะการทำงาน (Working Skill) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สื่อสารผลงานของตนเองได้ (Soft Skill) และมีลักษณะนิสัยอดทนมุ่งมั่นจนสำเร็จตามเป้าหมาย (GRIT)

เพื่อให้น้องๆ เยาวชนเกิดคุณลักษณะข้างต้น น้องๆ จะได้ “ฝึก” (Practice) จากการพัฒนาผลงาน (Product) ที่มาจากโจทย์ปัญหา ตอบสนองความต้องของผู้ใช้งาน เรียนรู้การรักษาลิขสิทธิ์ของผลงาน การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และผลักดันผลงานสู่ผู้ใช้งานได้จริง เป็นการบ่มเพาะคุณลักษณะของคนรุ่นใหม่จากสถานการณ์จริง ที่บางครั้งต้องเผชิญความยากลำบาก ท้าทายศักยภาพ ต้องก้าวข้ามข้อจำกัดของตนเอง ซึ่งเชื่อว่าการเรียนรู้ในลักษณะนี้ จะทำให้เราได้นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดี สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม นอกจากการฝึกปฏิบัติของน้องๆ เยาวชนแล้ว โครงการฯ ได้จัดให้มีกลไกบ่มเพาะ (Incubator) ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน เพื่อช่วยให้คำแนะนำน้องๆ และเป็นพี่เลี้ยง (Coach) ในระหว่างการพัฒนาผลงาน ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ของน้องๆ นับว่าเข้มข้นมาก โครงการฯ จึงตั้งใจถ่ายทอดความรู้ และเรื่องราวของเยาวชนในรุ่นที่ 5 ทั้ง 15 ทีมออกมาเพื่อสื่อสาร และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

โครงการฯ หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจหนึ่ง ในการร่วมบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เขาเหล่านั้นเป็นตัวคูณทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป   

- DOWNLOAD ฟรีที่นี่ -


หนังสือถอดบทเรียนต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 1 - 4

     

ดาวน์โหลด: Torkla5-E book.pdf