วารสารวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2559