ประกาศรายชื่อ 16 ผลงานที่ได้คัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน และเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop2)

ในที่สุดเราก็ได้ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน

โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560
และจากนี้ทีมผู้พัฒนาผลงานของทุกๆ กลุ่มสามารถดำเนินการพัฒนาต่อยอดผลงานตามระยะเวลาที่โครงการฯ กำหนดได้เลยครับ
พร้อมกันนี้ รบกวนผู้พัฒนาผลงานของทุกทีม เตรียมตัวเข้าร่วมค่าย Workshop 2 ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ค. 2560 นี้

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จ.ปทุมธานี
โดยจะประกาศให้แจ้งยืนยันการเข้าร่วมให้ทราบอีกครั้ง
เพื่อนำผลงานที่เริ่มพัฒนาไปแล้วประมาณ 20-30% ตามที่เสนอไว้ใน Proposal
มาพบกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำแนะนำไปปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมกันได้เลยครับ

***** แล้วพบกันนะครับ *****
รายชื่อผลงานที่ยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ และเข้าร่วม Workshop2

โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

No. รหัสโครงการต่อกล้าฯ ผลงานจากโครงการ ชื่อผลงาน ประเภทของผลงาน สถาบันการศึกษา จังหวัด หนังสือเชิญ

1 TK5010 NSC 2017 MakerPlayground

Service มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

2 TK5013 NSC 2017 เป็นหนึ่ง

Game โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

3 TK5014 NSC 2017 Frenzy Bunny

Game โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง  

4 TK5015 NSC 2017 SoulTwoSide

Game โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

5 TK5016 NSC 2017 Gary : Lost in the space

Game โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

6 TK5019 NSC 2017 Hear4U

Mobile Application โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

7 TK5020 NSC 2017 OrchidGazer

Service โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

8 TK5022 NSC 2017 Time for tales

Media Education จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

9 TK5024 YSC 2017 SmartMushroomBox

Electronics โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต (โครงการ วมว. มธ.-สกร.) ปทุมธานี

10 TK5025 YSC 2017 Kept Yang

Agriculture โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

11 TK5026 YSC 2017 Rice keeping

Agriculture โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร

12 TK5029 YSC 2017 BiOTREAT

Agriculture โรงเรียนมัญจาศึกษา ขอนแก่น

13 TK5031 YECC 2017 Bed lesion

Electronics มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นครราชสีมา

14 TK5032 YECC 2017 Press & Play

Electronics มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่

15 TK5034 NSC 2017 Number Of The Creation: NOTC

Game มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

16 TK5037 NSC 2017 Drageometry

Media Education โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร


หมายเหตุ:
1. รบกวนผู้พัฒนาผลงานทุกทีม เข้าอ่านรายละเอียด ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเข้าร่วมการอบรมฯ
2. สามารถเข้าดูรายละเอียดของ กำหนดการ เพื่อเตรียมวางแผนในการเดินทางไป-กลับ ในการเข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ครับ