ค่ายการเรียนรู้ของเยาวชนครูแกนนำจิตอาสาในสถานศึกษาสถานศึกษา ครั้งที่ 3

 
ผู้เข้าร่วมค่ายการเรียนรู้ครั้งนี้ได้รับประโยชน์จากการถอดบทเรียนและแลก เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเป็นอย่างดี ซึ่งสะท้อนจากข้อคิด ความเห็น ความรู้สึก ถึงสิ่งที่พวกเขาได้รับ ผ่านการบอกเล่าทั้งในเวทีและจากข้อเขียนสั้นๆ เป็นการเติมเต็มแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานจิตอาสาในโรงเรียนของตน และช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้
ดาวน์โหลด: doc_1337703791358114774.PDF