เอกสารบันทึกความคิด ประสบการณ์และกระบวนการทำงานของเยาวชน จิตอาสาในโรงพยาบาล

 
เยาวชนคือ "ทรัพยากรบุคคล" ที่มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และเปี่ยมด้วยศักยภาพ ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศในอนาคต นอกจากนั้นเยาวชนยังเป็นช่วงวัยที่มีพลัง ความสามารถมาก หากได้รับการส่งเสริมให้มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์แล้ว จะทำให้พวกเขาก้าวผ่านช่วงวัยอันสำคัญนี้ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ความสามารถ และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม