สรุปความเคลื่อนไหวโครงการ ?คนรุ่นใหม่ ใจอาสา เพื่อผู้ประสบภัย หรือ Gen V?
หลังจากกลุ่ม “คนรุ่นใหม่ ใจอาสา เพื่อผู้ประสบภัย หรือ “Gen-V” ได้เริ่มงานในระยะที่ 3 “การฟื้นฟู”
                                             


และได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิสยามกัมมาจล (SCBF)  และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อ สนับสนุนให้อาสาสมัครสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและช่วยเหลือเยี่ยวยา ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เมื่อ Gen-V ตัดสินใจทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดโครงการ ฯ ในระยะที่ 3 นี้ได้สิ้นสุดลงเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมก้าวหน้า 2 ชั้น 4 ตึกพลาซ่าอีสต์  SCB Park Plaza รัชโยธิน  ที่ผ่านมา


โดยกลุ่ม Gen-V”  ได้สรุปผลการดำเนินโครงการฯ นี้ อย่างเป็นทางการ นำโดย นางสาวศิริพร พรมวงศ์ หัวหน้าโครงการฯ อาสาสมัครแกนนำ 7 พื้นที่ อาทิ นายโชคชัย หลาบหนองแล,นายชูเดช เดชดิษฐรักษ์,นางสาวศิวิพร พรมวงศ์และนายรัฐพงษ์ ภูแก้ว โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณนงนาท สนธิสุวรรณ ที่ปรึกษามูลนิธิสยามกัมมาจล และที่ปรึกษากิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ,คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล,นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช มูลนิธิโกมลคีมทอง,คุณวีรพงษ์ เกรียงสินยศ มูลนิธิโกมลคีมทอง,คุณวีรินทร์วดี สุนทรหงส์ มูลนิธิโกมลคีมทอง และคุณรัตนา กิติยากร ผู้จัดการสื่อสารสังคม มูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมสะท้อนมุมมองและข้อคิดเห็นต่อโครงการ ฯ ดังกล่าว พร้อมร่วมชี้แนะแนวทางที่จะนำไปพัฒนาโครงการใน 7 ชุมชนเป้าหมาย ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดในเวทีวันนี้ คือ การร่วมพัฒนาบทบาทของเหล่า Gen V ทั้งจากที่ผ่านมา และในอนาคตข้างหน้า เพื่อให้การลงพื้นที่ทำงาน เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น