ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเรื่องเล่าเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่สามารถผ่านการคัดเลือกเรื่องเล่าเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียงและได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการทำงานจิตอาสา โดยกิจกรรมแรกที่ทางมูลนิธิสยามกัมมาจลได้จัดให้น้องๆ ก็คือ "ค่ายเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง" ในวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2556 โดยรายชื่อของน้องที่ผ่านการคัดเลือกเรื่องเล่ามีดังต่อไปนี้

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเรื่องเล่าเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 41 คน

 

ลำัดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น โรงเรียน
1 นายเติมพงศ์ กิจจานุลักษ์  ม.5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
2 นางสาววริศนันท์ เจริญนิธิกุล  ม.5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
3 นางสาวปรีชญา ขวัญเกิด  ม.5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
4 นายเจตนิพันธ์ ทรัพย์ทวีขจร  ม.4 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
5 นางสาวศศิธร คำแหงพล  ม.5 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
6 นางสาวไพรินทร์ สุวรรณเพ็ง ม.5 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
7 นางสาวรัญชิดา พรมมินทร์ ม.4 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
8 นางสาวจิตมณี  แดงฟู ม.3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
9 นางสาวกฤษฎาภรณ์ เกษามา ม.5 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
10 นางสาวสุพัตรา พลสวัสดิ์  ม.3 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
11 นางสาวแพรพรรณ พะยี  ม.4 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
12 นางสาวปิยะธิดา สมบัติใหม่  ม.4 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
13 นายวิริยะ ปิยชาติโชติกุล  ม.2 โรงเรียนบ้านวนาหลวง
14 นางสาวราณีย์ สมานมิตรรักษ์  ม.2 โรงเรียนบ้านวนาหลวง
15 นายวีระชาติ ชินวัตร ม.3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
16 เด็กชายพศวัต รุจิพรรณ  ม.3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
17 นางสาวน้ำหนึ่ง เจ๋อเป๊าะ ม.6 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
18 นางสาวชลิตา แก้ววรรณา ม.3 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
19 นางสาวร่มเกศ เงือกงาม ม.5 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
20 นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย ม.5 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
21 นางสาววริศรา โพพิศ  ม.4 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
22 นางสาวเพ็ญนภา วิชัยสุทธิพันธ์ ม.6 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
23 นางสาวรัตนาภรณ์ รุ่งโรจน์มงคล ม.6 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
24 นางสาวอรัญญา สามกรีกัณฑ์ ม.5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
25 นายจิรัฏฐ์ พาณิชปฐมพงศ์ ม.5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
26 นางสาวพิมพ์ลภัทร ชัยชนะ ม.3 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
27 เด็กหญิงเก็จมณี บุญเหมาะ  ม.3 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
28 นางสาวสุกัญญา ประยงค์หอม ม.4 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 
29 นางสาวมณีวรรณ เลาลี  ม.5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 
30 นางสาวปิยะนุช บุญศรี  ม.4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 
31 นางสาวธัญญพัทธ์ อัครพันธุ์ทวี ม.3 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
32 เด็กหญิงณัฐชา มณีฉาย  ม.1 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
33 เด็กหญิงณิศรา ปติพัตร  ม.3 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
34 นางสาวชวนา สุทธินราธร ม.4 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
35 เด็กหญิงอนุรักษ์ แก้ววรรณรัตน์  ม.2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
36 นายวรากร ชัยนิตย์  ม.6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
37 เด็กหญิงชนาพร ภูสูง  ม.2 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
38 นางสาวอาทิตยา  วงศ์เจริญ ม.4 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
39 นายวรุตษ์ เสนานนท์  ม.6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
40 นางสาวชนากานต์ ก้อนแหวน  ม.5 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
41 นางสาวศิริพร ฟูเขียว ม.5 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 

 

ทั้งนี้ รายชื่อของอาจารย์ที่จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของน้องๆ ในการเป็นผู้ดูแล
ผู้ให้คำปรึกษา และพี่เลี้ยงในการทำงานตลอดจนจบโครงการ จำนวน 16 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน
1 นายพรไพรสน คนมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
2 นายมาโนช  ครอบครอง โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
3 นางไพวัน ปาโส โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
4 นางบวรนันท์ จังติยานนท์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
5 นางสาวพรพิมูล บูรณศิริ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
6 นายภัทรวิชญ์ กานันใจ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
7 นายนรินทร์ เล่อกา โรงเรียนบ้านวนาหลวง
8 นายยงยุทธ ทองจำรูญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
9 นางลำภู โอซิน โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
10 นางสาวปรารถนา ศรีวิศาลศักดิ์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
11 นางสาวสมพร นิสยันต์  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
12 นายวันเฉลิม อุดมทวี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
13 นางสาวนิยม อยู่รัมย์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก
14 นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
15 นายวัฒนพงษ์ สว่าง  โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
16 ว่าที่รต.หญิงสธญา หล้าชินเชื้อ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

 

 

หมาย เหตุ เรื่องกำหนดการและรายละเอียดของกิจกรรมที่จะจัดขึ้นนั้น จะแจ้งให้ท่านทราบภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิโดยตรงที่หมายเลข 0-2937-9901 ต่อ 115

 

ศุทธิวัต นัสการ (เจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามกัมมาจล)

ผู้รับผิดชอบโครงการเรื่องเล่าเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง