เมื่อ “คนรุ่นใหม่” พึ่งตนเอง บนวิถี “ชีวิตเกษตรกร”