การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      ผู้อำนวยการทิพวรรณ  ยิ้มสวัสดิ์  ครูวาริน  รอดบำเรอ  ครูสุรีย์  ปมิตธศิลและคณะวิทยากรอบรมคณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เรื่องการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง