การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 26 กันยายน 2555 ผู้อำนวยการทิพวรรณ ยิ้มสวัสดิ์ ครูวาริน รอดบำเรอ ครูสุรีย์ ปมิตต์ธศิล และคณะ เป็นวิทยากรอบรมคณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เรื่องการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง