การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้อำนวยการทิพวรรณ ยิ้มสวัสดิ์ ครูวาริน รอดบำเรอ ครูสุรีย์ ปมิตต์ธศิล และคณะ เป็นวิทยากรอบรมคณะครูโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา เรื่องการออกแบบหน่วยการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา จังหวัดนครปฐม