เยี่ยมชมอุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เยี่ยมชมอุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวทิยา จำนวน 91 คน เยี่ยมชมอุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์