ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

     นางสาวกนกวรรณ  จิระศิริโชติ  นักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ปัจจุบัน นิสิตคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง ของมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ได้รับทุนจากศาสตราจารย์  นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์