แผนการจัดประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2

            แผนการจัดประสบการณ์ Project Approach ระดับปฐมวัย บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับปฐมวัยปีที่ 2 เรื่องไก่ เป็นนวัตกรรมของโรงเรียนที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านสติปัญ อารมณ์-จิตใจและสังคม

หนังสือและบทความที่คุณอาจสนใจ