วีดีทัศน์ SSA ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา รร.สตรีมารดาพิทักษ์

https://www.youtube.com/watch?v=Rsih4O13cBY