แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องพันธุ์ข้าว
ทีมชาวนาเกาะสุกรจำนวน 30 คน พร้อมใจกันไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรื่องพันธุ์ข้าวพื้นเมืองกับศูนย์วิจัย

                        

 

โดย ทีมชาวนาเกาะสุกรจำนวน 30 คน พร้อมใจกันไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรื่องพันธุ์ข้าวพื้นเมืองกับศูนย์วิจัย พันธ์ข้าวพัทลุง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เพื่อพัฒนาการทำนา สร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างสำนึกรักษ์บ้านเกิด