ชุมชนจัดการตนเองในทุกมิติ
ระยะที่ 2 ; การคลี่คลายปัญหาที่มากกว่า...

14-15 พฤษภาคม 2557 ทีมพี่เลี้ยง จ.สตูล ร่วมกับ จ.ระนอง ,จ.ตรัง ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้จัดเวทีพัฒนาโครงการชุมชนจัดการตนเองฯระยะทีี่ 2 ที่โรงแรมเดอะแทรเวลเลอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อทบทวนทิศทาง และปรับเปลี่ยนนิยามชุมชนจัดการตนเอง ที่สอดคล้องกับพื้นที่และบทเรียนการทำงานที่ผ่านมา

     ในส่วนโครงการชุมชนจัดการตนเองในพื้นที่พิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิ ระยะที่ 2 จังหวัดสตูล ,มีการขยับประเด็นจากพื้นที่ บ้านบุโบย, หลอมปืน, บ่อเจ็ดลูก และตำบลขอนคลาน สู่การขยายประเด็นที่ครอบคลุมมิติการพัฒนาในระดับพื้นที่ีอย่างหลากหลาย  โดยเชื่อมประสานกลุ่มองค์กรในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อน

   เพราะเชื่อว่า การพัฒนาชุมชนสู่การจัดการตนเองอย่างสมบูรณ์  ย่อมต้องอาศัยภาคีในระดับพื้นที่มากกว่าที่เป็นอยู่   เช่น กรณีการจัดการอ่าวทุ่งนุ้ยบ้่านหลอมปืน ขยับจากการจัดการอ่าวทุ่งนุ้ย สู่มิติวัฒนธรรม ศาสนา และความเป็นอยู่   

    ภายใต้พื้นที่กลาง ที่เรียกว่า "สภา" หรือ "Council"   ที่ทำหน้าที่ประสานกลุ่มองค์กร เชื่อมร้อยการทำงาน โดยมีคน รูปแบบ กติกา และบทบาทในการขับเคลื่อน 

   ทิศทางระยะที่ 2 จึงเป็นการเพิ่มการเรียนรู้ในพื้นที่แก่กลุ่มคนที่หลากหลาย เช่นเดียวกับการแก้ปัญหาในมิติที่กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิม.