ถอดบทเรียนสงขลาส่องแสง : เกษตรแนวตั้ง ทางเลือกใหม่บนผืนดินที่แห้งแล้ง