ถอดบทเรียนสงขลาส่องแสง : ปรับ เปลี่ยน เรียนรู้...จากบทเรียนนอกห้อง