เชิญผู้ที่สนใจร่วมโครงการ
วัน2013-03-25 กลุ่มสิงห์ปาริชาตได้กำหนดจัดกิจกรรมปรับปรุงทัศนียภาพ ฟื้นฟู คลองบางดานเพื่ออนุรักษ์คลองบางดานให้ทรัพยกรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์และอยู่คู่จนชั่วลูกชั่วหลานของชุมชนบางดานสืบไป

วัตถุประสงค์

 

-ปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่คองบางดาน

-อนุรักษ์คลองบางดาน

 

เป้าหมาย

เด็ก และเยาวชน ชาวบ้านชุมชนบ้านบางดาน

 

รายละเอียดกิจกรรม

 

สวนา โดย  ผู้ใหญ่สมควร,อาจารย์อัศว์ศิริ ลาปีอี,ตัวแทนนิสิต ในหัวข้อประวัติคลองบางดาน,สาเหตุที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ คลองบาดาน,ผลกระทบจากปัญหา,แนวทางในการอนุรักษ์คลองบางดาน,-สำนึกดีต่อคลอง บางดาน,ทำสมุดทำมือประวัติคลองบางดาน,ปรับทัศนียภาพคลองบางดานและทำป้าย รณรงค์อนุรักษ์คลองบางดาน       

ขอเชิญผู้ที่สนใจโครงการดังกล่าวมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมรั้งนี้ด้วย