เชิญผู้ที่สนใจร่วมโครงการ
เมื่อวันที่2012-12-05กลุ่มสิงห์ปาริชาต ทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์คลองบางดานในสาขาวิชา ณ ห้องสาขาการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้เพื่อนนิสิตได้รับรู้ถึงกระบวนการการจัดโครงการและรูปแบบของโครงการให้เพื่อนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในการจัดโครงการ

วัตถุประสงค์
 

-เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้ถึงการจัดทำโครงการอนุรักษ์คลองบางดาน

-เพื่อให้ผู้ที่สนใจมาสมัครรวมเป็นสมาชิกในการทำโครงการ

 

เป้าหมาย

-นิสิตสาขาการปกครองท้องถิ่น 15 คน
-นิสิตต่างคณะต่างสาขา 10 คน


รายละเอียดโครงการ

 ประชุม เพื่อการวางแผนในการที่จะประชาสัมพันธ์โครงการ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ทางแกนนำได้ใช้เวลาของการเรียนการสอนเป็นการประชา สัมพันธ์โดยใช้เวลาเรียนที่นิสิตสาขาการปกครองท้องถิ่นเรียนรวม และประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่แกนนำเยาวชนได้ทำการเรียนการสอนกับเพื่อนนิสิตต่างสาขาเพื่อให้นิสิตต่างสาขาเข้ามามีส่วนร่วมในการทำโครงการร่วมกับแกนนำและทางแกนนำได้แจกใบสมัครเพื่อให้ผู้ที่สนใจเหล่านั้นมาสมัครเป็นสมาชิกับแกนนำเพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบของโครงการเยาวชนอนุรักษ์คลองบางดานและแบ่งหน้าที่ในการทำงานของแกนนำด้วยเอง
เชิญผู้ที่สนใจโครงการดังกล่าวมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมรั้งนี้ด้วย