สำรวจพื่นทีครั้งที 2
ในวันที 10-12-55 ที่จะถึงนี้ ทางกลุ่ม 108 ideas โดยการสนับสนุนโดยสงขลาฟอรั่ม จะมีการลงพืนที่ครั้งที 2 ใการสำรวจพื้นที่ ณ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อจะได้นำความรู้ในครั้งนี้มาคิดร่วมกับ งานที่จะทำออกมาในโครงการ