พลังเยาวชน พลเมืองอาสา : Active Citizen : พลเมืองอาสา พลังของการเปลี่ยนแปลงสังคม

 
หนังสือถอดบทเรียนเส้นทางชีวิตและความสำเร็จของเยาวชนไทย เนื่องในงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 “แบ่งปัน ... เพื่อเปลี่ยนแปลง”