เชิญเยี่ยมชมบูธศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 นี้ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมบูธศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ในงานนี้จะมีกิจกรรมการถอดบทเรียนของนักเรียนแกนนำ กิจกรรมการนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการของครูแกนนำทุกท่านทุกกลุ่ม สาระและทุกระดับชั้น ในหน่วยการเรียนรู้บูรณาการนาข้าวเพื่อชีวิต