โรงเรียนเชียงขวัญเป็นเจ้าภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปใช้ในการจัดการศึกษาให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา ร้อยเอ็ด
โรงเรียน เชียงขวัญพิทยาคม โรงเรียนศูนย์ฯ ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา จังหวัดร้อยเอ็ด ให้จัดการอบรมกาน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน วันที่ 8-9 ตุลาคม 2555

โดยทีมวิทยากรนำทีมโดยท่าน ผอ.รวี และ ท่านอาจารย์ฉลาด ทำหน้าที่ให้ความรู้แก่คณะครู-อาจารย์จากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา ที่นำที่โดยท่าน ผอ.ดร.เชษฐ์พงศ์ ชัยคณารักษ์กูล โดยวันแรก เป็นการทำความเข้าใจกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และฝึกการถอดบทเรียนเกี่ยวกับ core value เพื่อให้รู้จักตนเองและเพื่อนร่วมงาน และเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง และจากนั้นก็ให้ถอดบทเรียนเกียวกับการทำงานของตัวเอง โอยแบ่งกลุ่มออกเป็น 8 กลุ่ม  และให้เวลาทำกิจกรรมประมาณ 30 นาที และให้แต่ละกลุ่มมีโอกาสได้นำเสนอผลงานของตนเอง 

  ส่วนในวันที่ 9 ตุลาคม 2555 จะเป็นการพิจารณาหลักสูตร สถานศึกษา และกรอบมาตรฐาน และวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนของสถานศึกษาและในระดับครูผู้สอนจะสามารถทำแผน เพื่อประกอบในการกิจกรรมการเรียนการสอน และการสอนโดยสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา จังหวัดร้อยเอ็ด

อาจารย์มีส่วนร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่

ดร.ฤทธิไกร หัวหน้าทีมจากศูนย์อีสานตอนบนร่วมสังเกตุการณ์

­

ท่าน ผอ.ดร.เชษฐ์พงศ์ ฝากการบ้านหลังจากการอบรมวันแรก