คณะครูจากโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
 วันที่ 21 ก.ย. 55 คณะครูจากโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ้ด มาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเีรยนเชียงขวัญพิทยาคม

ท่านผอ.ระวี  ขณิกากรณ์และคณะครูให้การต้อนรับ การดูงานแบ่งเป้น 2 เวที  เวทีครู เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการศึกษา และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป้นสถานศึกษาพอเพียง โดยมีท่านผอ.ระวี  ขุณิกากรณ์ คุณครูฉลาด  ปาโส และคณะครูเป็นวิทยากร ส่วนเวทีนักเรียนเมีคุณครูไพวัน  ปาโส  คุณครูศุภมิต  ศิริโสภณภิวัฒน์ และนักเรียนแกนนำเป็นวิทยากรให้กับนักเรียนจากดู่น้อิยประชาสรรค์