กล่องดำพอเพียง "ไขปมปริศนาสถานศึกษาพอเพียง"

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสนามบิน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พุทธศักราช 2551) โดยบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง