การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเว็บไซต์ wcms ของมูลนิธิสยามกัมมาจล
มูลนิธิสยามกัมมาจลจัดการอบรมการนำเข้าข้อมูลเว็บไซต์ให้แก่คุณครูศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน 27 ศูนย์ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับหมายให้ดูแลงานในส่วนนี้ของโรงเรียนแต่ละแห่งมีความรู้ความสามารถในการจัดทำข้อมูลผ่านระบบหลังบ้าน ส่งผลให้ข้อมูลโรงเรียนในหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวมีความถูกต้องและสดใหม่อยู่เสมอนั้น โรงเรียนสนามบินได้เข้ารับการอบรมระหว่าง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย 1. นายภิญโญ พงษ์พิมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน 2. นางละออ ผาน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ (ข้อมูล) 3. นายสมนึก พงษ์เทพิน ครู ชำนาญการพิเศษ (ผู้ดูแลเว็บไซต์) 4. นางสาวเบญจพร สีสุกอง ครู ชำนาญการพิเศษ (ผู้ดูแลเว็บไซต์)

­

­