ครู สพป.หนองบัวลำภูศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 คณะครูจากโรงเรียน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2 จำนวน 10 ท่าน มาศึกษาดูงานด้านการจัดทำแนวการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนสนามบิน

­

­