ต้อนรับโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 80 ท่าน มาศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนสนามบิน ทั้งด้านการใช้แท็บเล็ตในการเรียนรู้ และการสอนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

­

­