ผลิตน้ำจุลินทรีย์เพื่อวิถีพอเพียง


กิจกรรมผลิตน้ำจุลินทรีย์เพื่อวิถีพอเพียง ปีการศึกษา 2551-2552
กิจกรรมผลิตน้ำจุลินทรีย์เพื่อวิถีพอเพียง เป็นหนึ่งในโครงการปลูกจิตสำนึกลูกสนามบินให้ ประหยัด มีวินัย และรักษ์ความสะอาด ปีการศึกษา ๒๕๕๑-๒๕๕๒