ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ เขต2 ศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ศึกษานิเทศก์และคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มาศึกษาดูงานการจัดหลักสูตร และบริหารการศึกษาของโรงเรียนสนามบิน โดยทางโรงเรียนได้นำเสนอการจัดการการเรียนการสอนด้วยแท็บเล็ต การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงในแผนการสอน การนำหลักสูตรอาเซียนมาใช้ในโรงเรียน

­

­