รับการประเมินสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2555
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 โรงเรียนสนามบินได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 2 จากสพป.ขอนแก่น เขต 1 โดยโรงเรียนได้นำเสนอการจัดการการเรียนการสอนด้วยแท็บเล็ต การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงในแผนการสอน การนำหลักสูตรอาเซียนมาใช้ในโรงเรียน ฯลฯ

­

­