ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนบ้านดอนช้าง ครั้งที่ 1
คณะ ทำงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาขอวง เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประกอบด้วยนายภิญญโญ พงษ์พิมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน นางละออ ผาน้อย นางอภัยวัลย์ กึกก้อง นางวัชรี นาควิเชียร นางนพมาศ ดรพล นางปรพรรษวรรณ ทองแจ่ม นางศิริบุญเอื้อ เหล่าชัย นางพัชรินทร์ ญาณอุบลและน.ส.เบญจพร สีสุกอง ได้ลงพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตาม ช่วยเหลือ เป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนบ้านดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านการศึกษาของโรงเรียนสนามบิน ตามโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ของมูลนิธิสยามกัมมาจล ครั้งที่ 1 วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2555

­

­