ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 ครั้งที่ 1
คณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาขอวง เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประกอบด้วยนายภิญญโญ พงษ์พิมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน นางละออ ผาน้อย นางอภัยวัลย์ กึกก้อง นางวัชรี นาควิเชียร นางนพมาศ ดรพล นางปรพรรษวรรณ ทองแจ่ม และน.ส.เบญจพร สีสุกอง ได้ลงพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตาม ช่วยเหลือ เป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 อ.หนองหิน จ.เลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านการศึกษาของโรงเรียนสนามบิน ตามโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ของมูลนิธิสยามกัมมาจล ครั้งที่ 1 วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน 2555

­

­