อบรมปฏิบัติการเติมพลังครูสนามบิน
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนสนามบินได้จัดอบรมปฏิบัติการ "เติมพลังครูศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ห้องประชุมแอร์บัส โรงเรียนสนามบิน ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการทบทวนเรื่องการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน จำนวน 120 คน แล้วครูแต่ละคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตนสอนอย่างน้อย 1 หน่วย ส่งฝ่ายวิชาการ

­