โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จำนวน 18 ท่าน ได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ที่โรงเรียนสนามบินโดยมีนายภิญโญ พงษ์พิมล นางเกตน์สินี โกมลไสย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน และคณะครูแกนนำประกอบด้วยนางละออ ผาน้อย นางอภัยวัลย์ กึกก้อง นางวัชรี นาควิเชียร และคณะ เป็นผู้ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการ กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนสนามบิน วิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประเมินโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์ฯ

­

­