ศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง ปี 2554

ท่านผู้อำนวยการศุรักษ์  ขันธ์ดวง  พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  1 ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ เมื่อวันที่ 7 เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2554