คณะครูโรงเรียนบ้านดอนชัย อำเภอธวัชบุรีมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

                 ท่านผู้อำนวยการลือชีย  ศรีหาคลัง  พร้อมด้วยคณะครู  และนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนชัย อำเภอธวัชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  1 ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ เมื่อวันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555

­

   

­

­