คณะครูโรงเรียนบ้านหนองตอ อำเภจังหาร มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
คณะครูโรงเรียนบ้านหนองตอ อำเภจังหาร มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

­

­