เนื่องจากมีคณะครูจากโรงเรียนบันเกียว(bunkyo)ประเทศญี่ปุ่นมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนของเรา  ในโอกาสนี้พวกเราจึงได้นำภูมิปัญญางานจักสานใบตาลนี้ไปเผยแพร่ด้วย

ดาวน์โหลด: SAM_6140.JPG