งบประมาณ

  ๑  ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพ  เป็นเงิน ๗๙๐  บาท

  ค่าของที่ระลึกวิทยากร  ๔๑๐  บาท

  ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้ารับการอบรม  ๓๘๐  บาท

 ๒  ค่าใช้จ่ายในการทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ  เป็นเงิน ๓๘๒  บาท

  ค่ากระดาษกาวสองหน้า  ๑๖๐   บาท

  ค่าสติกเกอร์ใส  จำนวน ๘ แผ่น  ๑๒๘  บาท

  ค่ากระดาษร้อยปอนด์  จำนวน ๑ แผ่น  ๑๕  บาท

  ค่าพลาสติกใสหุ้มบอร์ด  ๓๔  บาท

  ค่าแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดใหญ่ ๑ แผ่น  ๔๕  บาท

  ๓  ค่าใช้จ่ายในการทำน้ำหมักชีวภาพ   เป็นเงิน  ๒,๘๓๓  บาท

  ค่าหัวเชื้อและกากน้ำตาล   ๑,๓๑๕    บาท

  ค่าถัง ๒๐๐ ลิตร  จำนวน ๒ ถึง  ๑,๑๒๐  บาท

  ค่าผ้าขาวบาง จำนวน ๒ เมตรครึ่ง  ๘๗  บาท

  ค่าถุงมือ  ๑๕๐  บาท

  ค่ากระชอน ๒ อัน  ๔๕  บาท

  ค่าเหยือกพลาสติก ๔ ใบ    ๗๖  บาท

  ค่ากรวยพลาสติก ๔ ใบ  ๔๐  บาท

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๔,๐๐๕    บาท

  คงเหลือเงิน  ๙๙๕  บาท


  แหล่งที่มาของงบประมาณ

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจลจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาทในโครงการเรื่องเล่าเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง ขอรับบริจาคมะนาว มะปรี๊ด มะกรูดจากผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)   

       ขอรับบริจาคแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเก่าจากคณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพื่อให้ในการทำแผ่นป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์  ติดบริเวณห้องน้ำชายและหญิง  และในห้องน้ำทุกห้อง  จำนวน  ๕๖   แผ่นดาวน์โหลด: งบประมาณ.docx