ก่อนการเริ่มทำโครงการของพวกเรานั้นมีการเริ่มคิดถึงเรื่องที่จะทำโครงการหลังจากการกลับมาจาก ค่ายเยาวชนจิตอาสาเศรษฐกิจพอเพียงในระยะแรก  พี่ชาวสยามกัมมาจลมอบหมายงานครั้งใหญ่มาให้แกเรานั้นก้คือ  การกลับมาคิดหัวข้อ   เรื่องที่เราจะทำโครงการจิตอาสา  พวกเราจึงคิดและประชุมวางแผนการกันว่าเราน่าจะทำโครงการภายในโรงเรียน  เพื่อเป็นนการประหยัดค่าใช้จ่าย    และมีเวลาในการทำการสำรวจต่างๆได้ง่าย   เราจึงตั้งประเด็นกันทั้งหมด  5  ประเด็น  และทำการแจกแบบสอบถามให้แกผู้ปกครองในระดับชั้นต่างๆได้ออกความคิดเห็นและแล้วเราก็ได้ข้อสรุปการทำโครงการของพวกเราจากแบบสอบถาม   นั่นก็คือการทำน้ำหมักชีวภาพหลังจากที่เราได้ขอสรุปเราก็ดำเนินการหาข้อมูล   การปรึกษาวิทยากร   และต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้เริ่มดำเนินการทำแผนการในการนำเสนอในค่ายเยาวชนจิตอาสาเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่สอง