จากการดำเนินงานตลอดมาพวกเราได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาจนตอนนี้โครงการของพวกเรานั้นได้ทำการสรุปโครงการและจึงเกิดการวางแผนการดำเนินงานต่อไป

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

  สรุปผลการดำเนินการโครงการ

  จากกิจกรรมการอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพ นักเรียนแกนนำจิตอาสาและครูที่ปรึกษามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพ หลังจากการใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อแก้ปัญหากลิ่นของห้องน้ำ พบว่าห้องน้ำไม่มีกลิ่นรบกวน  ในกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาชีวภาพดับกลิ่นซึ่งใช้รูปแบบประชาสัมพันธ์สองรูปแบบคือ รูปแบบแรกการพูดประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง  เรื่องการมีส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำ และการดำเนินงานของกลุ่มเยาวชนจิตอาสา ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)  รูปแบบที่สองคือ การติดป้ายรณรงค์ “สองมือร่วมใจพิชิตภัยกลิ่นห้องน้ำ” บริเวณห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง และในห้องน้ำทุกห้อง  เพื่อสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วม จากการสังเกตพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดของห้องน้ำเพื่อขึ้น การทำน้ำหมักชีวภาพ เป็นฐานการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้มาศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  แผนการดำเนินงานในอนาคต

หลังจากที่ดำเนินงานตามระยะเวลาจนสิ้นสุดโครงการแล้ว กลุ่มนักเรียนแกนนำจิตอาสาจะยังคงปฏิบัติหน้าที่การเป็นพลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ของฐานการเรียนรู้ “การทำน้ำหมักชีวภาพ”  ต่อไป เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาได้มาศึกษาดูงาน  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการราดและล้างห้องน้ำแก่ชุมชนและผู้ที่สนใจต่อไป  ในฐานะที่โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  รวมทั้งจะประสานงานกับสภานักเรียนเพื่อให้จัดเวรกันนำน้ำหมักชีวภาพมาใช้ราดห้องน้ำต่อไป