ปัญหาและสาเหตุ

   ปัญหา 

  ห้องน้ำภายในโรงเรียนส่งกลิ่นรบกวน

   สาเหตุ 

  ๑) ปัจจัยภายใน   

    - การรักษาความสะอาดของห้องน้ำหลังการใช้

  ๒) ปัจจัยภายนอก

  - ผู้ใช้ห้องน้ำมีจำนวนมาก

  - ปัญหาน้ำท่วม

  - พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ  มีหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่าง

เป้าหมายและทางแก้

  เป้าหมาย

๑.  ห้องน้ำและท่อระบายน้ำในโรงเรียนสะอาด  ปราศจากกลิ่นรบกวน

๒.  นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และพนักงานของโรงเรียนมีจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน  มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน

๓.  นักเรียนมีจิตสำนึกร่วมกันรักษาความสะอาดของห้องน้ำ

๔.  มีฐานการเรียนรู้  “การทำน้ำหมักชีวภาพ”  เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่นักเรียน ครู พนักงานโรงเรียน  และผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานของการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ร.ร.ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

แนวทางแก้ไขปัญหา 

๑.  การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการราดและล้างห้องน้ำเพื่อดับกลิ่น  โดยขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการรับบริจาคมะนาว  มะกรูด และมะปรี๊ด  เพื่อใช้ในการทำน้ำหมักชีวภาพ  และขอความร่วมมือจากนักวิชาการของเทศบาลเมืองขลุง  ซึ่งประสบความสำเร็จในการใช้น้ำหมักชีวภาพดับกลิ่นบ่อขยะต่างๆ  มาให้ความรู้และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพแก่ทีมงานเยาวชนจิตอาสาชีวภาพดับกลิ่น ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) 

๒.  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกลุ่มเยาวชนจิตอาสาชีวภาพดับกลิ่น ลาซาลจันทบุรี  (มารดาพิทักษ์)  แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) ให้รับทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน  รวมทั้งติดป้ายประชาสัมพันธ์  “สองมือ ร่วมใจ พิชิตภัยกลิ่นห้องน้ำ” บริเวณหน้าห้องน้ำ  และในห้องน้ำทุกห้อง  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนในโรงเรียนเกิด  จิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำในโรงเรียน