โครงการจิตอาสา “รณรงค์ เผยแพร่ วัฒนธรรมการแต่งกายชนเผ่า ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง”

เมื่อวันศุกร์ที่  16  สิงหาคม  2556  นางทักษิณา  ทองญวน  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา  “รณรงค์  เผยแพร่  วัฒนธรรมการแต่งกายชนเผ่า  ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง” 
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 3 โดยใช้ชื่อว่า  การแสดงคีตนาฏยลีลา 
ชุด  “สานศิลป์  สร้างสรรค์  สืบสานวัฒนธรรม”  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังนี้  1.  เพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชนเห็นคุณค่า  รู้ประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมการแต่งกายชนเผ่า  2.  เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์  เผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายชนเผ่า  กิจกรรมประกอบด้วย  การแสดงของชุมนุมนาฏศิลป์  จำนวน  2  ชุด  ระบำชนเผ่า  ,  ขุด รากไทย  เดินแฟชั่นชนเผ่า  และการแสดงดนตรีสากลของชุมนุมดนตรีสากล  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณะครู – นักเรียน และนักเรียนโครงการจิตอาสา กิจกรรมสนุกสนานและได้รับสาระน่ารู้วัฒนธรรมการแต่งกายชนเผ่าต่างๆอีกด้วย