การอบรมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน