การอบรมเว็บไซต์เศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูแกนนำ

­


เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ครูแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง ได้ขยายผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง การอบรมเว็บไซต์เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียน